תקנון פעילות "ביצת המונדיאל 2018"
 
1.    מבוא
•    הפעילות  נערכת ע"י סלום יבוא ושיווק בע"מ  (להלן: "החברה") : 
•    במסגרת הפעילות יחולקו פרסים לזוכים במספר ערוצי פעילות:
o    תחרויות תוכן גולשים בעמוד הפייסבוק בעברית ובערבית.
o    השלמת אוסף השחקנים על המגרש בהתאם למה שיפורט בהמשך. 
 
2.    הגדרות כלליות
•    "עורכת הפעילויות"-  סלום יבוא ושיווק בע"מ להלן "החברה".
•    הפעילויות פתוחות לכולם, אך קטינים מתחת לגיל 18 מחוייבים בהשגחת הורים. 

3.    פעילות תוכן גולשים בעמוד הפייסבוק 
•    מעת לעת יעלו פעילויות תוכן בעמודי הפייסבוק  ביצת המונדיל  ו- بيضة المونديال. גולשים המעוניינים להשתתף בפעילות יידרשו לפעול על פי ההוראות בפוסט הפעילות בעמודי הפייסבוק הנ"ל.  על הגולשים לעקוב אחר הוראות הפעילות ולהגיב בפוסט הפעילות בהתאם להוראות הפעילות. 

3.1    הזוכים בפעילות הפייסבוק 
•    עם סיום הפעילות, צוות השיווק של החברה יבחן את תשובות הגולשים ובהתאם • לשיקול דעתה הבלעדי תבחר את הזוכה בתחרות. הזוכים יוכרזו כזוכים בעמוד הפייסבוק.
•    בכל פעילות יוגדר פרמטר שונה לזכייה. כל הפרמטרים יהיו מבוססים על זמן, יצירתיות או יכולת ולא על מזל. 
•    לאחר בחירת הזוכה, ישלח עורך הפעילות הודעה פרטית לזוכה, וכן, לבחירת החברה ובהתאם לשיקול דעתה, תכריז בפוסט חדש על הזוכה הנבחר. יודגש כי באחריות הבלעדית של המשתתפים לעקוב אחר הפרסומים.  
•    היה ולאחר בחירת זוכה, לא יצור הזוכה הנבחר קשר עם עורך הפעילות  באמצעות הודעה פרטית בעמוד הפייסבוק של עורך הפעילות, במשך 7 ימים מיום פרסום הזכייה, רשאי עורך הפעילות לבחור זוכה אחר, בהתאם לשיקול דעתו, ולזוכה הנבחר לא תעמוד כל טענה כנגד החברה.  
•    החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפרסים לעד שלושה פרסים  לזוכה. 

3.2    "הפרס" בגין הפעילות בדפי הפייסבוק
•    פרסי הפעילות בדפי הפייסבוק יהיו לפי שיקול דעתו של עורך הפעילות, ויפורסמו בפוסט הפעילות.
•    החברה רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שזכה בו במעשה עבירה, מרמה, או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא ו/או למשתתף שלא עמד בתנאי תקנון זה. במקרה כזה, רשאית החברה להעביר את הפרס למשתתף אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.   
•    הפרס הנו אישי ואינו ניתן להעברה ו/או להמרה על ידי הזוכה בכסף ו/או בשווה כסף ו/או בפרס אחר ו/או במוצר אחר. 
•    לעורך הפעילות נתונה הזכות להחליף את הפרס בפרס שווה ערך אחר. 
 

4.    פעילות השלמת אוסף השחקנים על המגרש
•    על המשתתף לאסוף ולסדר את כל שחקני הנבחרות על מגרש הכדורגל שבא בתוך ערכת ביצת המונדיאל. 
•    סדר השחקנים אמור להיות בהתאם לחלוקת הקבוצות במונדיאל 2018 ולפי תוצאות המשחקים במהלך המונדיאל וכולל את משחק הגמר.
•    על המשתתף לרשום את תוצאות המשחקים במקום המיועד לזה על המגרש.
•    על המשתתף לצלם את המגרש בצורה המאפשרת לראות את הסדר הנכון ולהעלות אותה לדף הפייסבוק של הפעילות בצירוף שם מלא ומספר טלפון (אם קטין אז מספר טלפון של ההורה) עד התאריך 22 ליולי 2018.

4.1    בחירת זוכים בפעילות השלמת אוסף המדבקות
•    ב23 ליולי 2018 תערך הגרלה בשידור ישاר דרך דף הפייסבוק של הפעילות. כאשר ייבחר באופן אקראי שמות המשתתפים שהעלו תמונת מגרש בהתאם לסעיף 4 בתקנון זה.
•    המשתתף הראשון ששמו יעלה יזכה באופניים חשמליות. החברה לא מתחייבת לדגם או יצרן ספיציפי.
•    המשתתף השני ששמו יעלה יזכה במערכת פלייסטישן 4 עם משחק פלייסטישן  FIFA  2018.
•    המשתתף ששמו עלה בהגרלה וזכה באחד משני הפרסים, יהיה עליו להגיע למשרדי החברה בכתובת החרש 1 עכו. להביא אתו את המגרש שלם עם כל השחקנים בהתאם לסעיף 4 בתקנון זה. ורק אז תמסור לו החברה את הפרס.
•    במידה והמגרש שהגיע למשרדי החברה לא יכיל את כל השחקנים בהתאם לדרישות בסעיף 4 לתקנון זה, יוגרל שם אחר משאר שמות המשתתפים שהשלימו את המגרש והעלו תמונה לדף הפייסבוק של הפעילות בהתאם לסעיף 4 לתקנון זה.


5.    תנאים להשתתפות בפעילות
•    עובדי החברה ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה ו/או מי מטעם החברה אינם רשאים להשתתף בפעילות.  
 
6.    שונות
•    בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בתקנון זה לבין פרסומים אחרים • הנוגעים לפעילות, יגברו הוראות תקנון זה.
•    "החברה" שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת  ובלא צורך בהודעה.
•    התקנון יפורסם במשרדי חברת סלום יבוא ושיווק בע"מ בעמודי הפייסבוק של הפעילות.
•    "החברה" תהיה רשאית לערוך שינויים בפעילות, ובלבד ששינויים אלה לא יפגעו בזכויות שכבר נצברו (ככל שנצברו) אצל המשתתפים בפעילות. בין היתר תוכל "החברה", לפי בחירתה, לשנות את כמות המשתתפים ואת מספר הפרסים המיועדים לחלוקה וכן את סוג הפרסים בהתאם למלאי הנמצא אצל ספקי הפרס. 
•    למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לאחר עקב התחרות ו/או בשל זכייתו בפרס כלשהו ו/או עקב השתתפותו בתחרות ו/או נזק שנגרם במהלך התחרות.
•    "החברה "ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותה התקינה של מערכת התקשורת ו/או תוכנת הפעילות ו/או החברות הסלולאריות על כל מרכיביהן ,ולא תשא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם ,ישירים ו/או עקיפים , לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות ,אשר ייגרמו למשתתף בפעילות בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור .
•    למען הסר ספק ,לאף משתתף במבצע לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט "החברה "ו/או מי מטעמה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ,ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות הוצאות ישירות או עקיפות ,שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.
•    למען הסר כל ספק ,למשתתף ו/או לרוצה להשתתף לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי המבצע ו/או לפעולות בהן תנקוט "החברה "עקב תקלה ו/או טעות בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות ,הוצאות ישירות או עקיפות , שיגרמו בגינם .
•    בכל מקרה בו יקבע בערכאה משפטית כלשהי כי משתתף זכאי לפיצוי כלשהו מסכים המשתתף כי גובה הפיצוי לא יעלה על הסכום אותו שילם עבור רכישת ביצת המונדיאל ובתנאי שהוכיח בדרך המניחה את הדעת את עצם רכישתן. 
•    החברה רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה מרמה, עבירה או מעשה שאינו כדין ,מכל בחינה שהיא .החברה שומרת לעצמה את האפשרות למנוע את הפרס ממשתתף אם יימצא פגם באופן ההתנהלות בתחרות ,ולהעביר את הפרס למשתתף שהתוצאה שהשיג הינה הטובה ביותר לאחר המשתתף שנפסל כאמור.
•    הפרס הוא אישי ,אינו ניתן להעברה ,ויוענק אך ורק לזוכה שעמד בכל תנאי הפעילויות והתקנון.  
•    הפרס אינו ניתן להמרה על ידי הזוכה בכסף או בשווה כסף או בפרס או במוצר אחר שלא כמפורט בתקנון. 
•    לחברה נתונה הזכות להחליף את הפרס בפרס שווה ערך אחר.   
•    השתתפות בתחרות מהווה הסכמה מצד המשתתפים לאמור בתקנון זה והמשתתפים מסכימים לשתף פעולה עם החברה למטרות קיום תקנון זה ומטרותיו.  
•    החברה תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לתחרות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך התחרות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.  
•    כל משתתף בפעילות מאשר בעצם השתתפותו לחברה לשלוח לו דיוורים והודעות באמצעי מדיה שונים (ווטסאפ, דואר, דוא"ל, והודעות בפייסבוק) מהחברה, וזאת בקשר עם פעילות מבצע זה, ובקשר עם פעילות, הצעות ומבצעים אחרים הקשורים במוצרי שוקולד ו/או ספורט.